...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅ
ނ.
ތާނައިގެ ހަވަނައަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަގެހުން . ހަށި . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނދަފަޅަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަނދުލަނގަ . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނގާ . ހަނގާކުރުން . ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ