...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅައެޅުން
މ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވަތުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަތުތެރޭގައި ހުރަހަށް ލަކުޑި ފަދައެއްޗެއް ބެހެއްޓުން.
(މިކަން ކުރަނީ ދިޔަ ޖެހިގެން މުދައު ތެމަނަ (ނުދިނުމަށެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުޅާބައިންޖެހުން . ބެބުޅުން . ޅައިއެޅުން . ޅައެޑުން . ކުލައެރުން . ދަޅައެރުން . ދަޅައެޑުން . ދެއުޅާބައިންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ