...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަދަރިބަފާކަން
ނއނ.
(1) ޅަދަރިންތިބި ބަފައެއްކަން.
(2) ކުދިންލިބި އެކުދިން ރަނގަޅަށް ބެލޭނެގޮތް ނެތިފައިޥާ ފިރިހެނެއްކަން.
(3) މަޔަކާ ނުލާ ކުދިން ބަލަންޖެހިފައިވާ ފިރިހެނެއްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ