...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަދަރިމައި
ނ.
(1) ޅަދަރިންތިބި އަންހެނެއް.
(2) ކުދިންލިބި އެކުދިން ރަނގަޅަށް ބެލޭނޭގޮތް ނެތިފައިވާ އަންހެނެއް.
(3) ބަފައަކާ ނުލާ ކުދިންބަލަން ޖެހިފައިވާ އަންހެނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮއިރޮއްވި . ގޮރުބުޑު . ގޮރުލޯގަނޑަށް ވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ