...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަދަރިމައިކަން
ނއނ.
(1) ޅަދަރިންތިބި މައެއްކަން.
(2) ކުދިންލިބި އެކުދިން ރަނގަޅަށް ބެލޭނޭގޮތް ނެތިފައިވާ އަންހެނެއްކަން.
(3) ބަފަޔަކާ ނުލާ ކުދިންބަލަން ޖެހިފައިވާ އަންހެނެއްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ