...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަދަރިމައިވުން
މ.
(1) ޅަދަރިންިތިބި މަޔަކަށްވުން.
(2) ކުދިންލިބި އެކުދިން ރަނގަޅަށް ބެލޭނޭގޮތް ނެތިފައިޥާ އަންހެނަކަށްވުން.
(3) ބަފައަކާ ނުލާ ކުދިން ބަލަން ޖެހިފައިވާ އަންހެނަކަށްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ