...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިސްޖެހެންދެންކެއުން
މ.
ކަމުން ކަމުން ގޮސް.
(ބަނޑު ބޮޑުވުމުންވެސް (ހުއްޓާނުލާ) ބަނޑަށް އުނދަގުވާ ވަރަށް ކާތަކެތީން މުޅިބަނޑުފުރާލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ