...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅެން
ނ.
ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުއޫރެއް، ނުވަތަ ހިތަށްވައްދާ ޝުއޫރެއް މާނައެއް ދޭހަވާގޮތަށް ވަޒަނަކަށް ފެތޭނޭހެން ބައިތުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލައިގެން ފާޅުކުރާ ބަސްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވީރުކުރުން . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހޭމަ . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ނޫރާނީމާ . ރަންބިންދުށުން . ރައިވަރުބައި . ރަވި . ރަވޯ . ރާތީބު . ރާޒުވާ . ރާޒުވާކުޅިބައި . ރޫލެޓް ފިލާގަނޑު . ރެކެޓު . ބަށިކޯޓު . ބަށިފިލާގަނޑު . ބައިތުބާޒީ . ބައިތުބާޒީކުރުން . ބަވަނަކުރުން . ބާގައެރުން . ބުންނަރު . ބުރުދާ . ބެނޑި . ބޮނބިއޮޑި . ބޮޑުލަވަ . ބޯޅަ . ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން . ޅެންހެދުން . ޅެންބަހުރުވަ . ޅެންބައި . ޅެންބަސް . ޅެންވެރިން . ޅެންވެރިކަން . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކާފިޔާ . ކިރިކެޓްބޯޅަ . ކުރިޖެހިބަތް . ކުޅެންއެރުން . ކުޅޭކުޅޭ . ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިންނަށްވުން . ކޭވައްބުރު . ކޮންތާކު . ކޮރު . ކޮރުކަން . އަނާ . އަންޓޮ . އާރަށްވެހިން . އާބާދުވުން . އިންޤިލާބު . އިސްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ