...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކ
އ.
ތާނައިގެ ހަތްވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހަރުވެތުން . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅު . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަގެހުން . ހަށި . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިބުރަކަން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދަލަ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދު . ހަނދުބަލާމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ