...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަފަތި
ނ.
ވަކި ބާވަތެއްގެ ބޮޑު މަހެއްގެ އަނގައިގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފަތި ކަށިތަކެއް:
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ހުދުކުލައާއި ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެހި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ