...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށަ
(1) މޫދުގައި މަސްބާނަން އަރައިތިބޭން ޖަހާފައި ހުންނަ ކަނިގަނޑު.
(2) ކަޑަ.
(3) ތިލޯށި.
(4) ކޮޅަށްޖަހާ ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތުން ތެދުކުރުން . ހީ . ހީކުރުން . ހީވުން . ހުވާ . ރަށްމެދުކުދިން . ރާއީ . ރޭވުން . ބަފާ ނުކަށަވަރުވުން . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮފަކަށަވަރަނިވުން . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަށަވަރުއެޅުން . ކަށަވައް . ކަށަވި . ކަށަވެތި . ކަށުކަށަ . ކަށޯއް . ކަނޑައެޅުން . ކަޅިހި . ކަޓެވަރެ . އަހަދުކުރުން . އަހަދުވުން . އަތާއަތާޖެހުން . އިތުމާދު . އޮށަވަކި . ވަގުދަރި . މަރުގައިމިއްޔާގައިމު . ފާޅުވެގެންވާ . ފާތިހާރުއް . ފުރޭފުރި . ދަރުނަކަށަވަރަދާނަ . ދޮންމޫސަގަސް . ގައިމު . ގައިމުކުރުން . ގައިމުކޮށްލުން . ގައިމުވުން . ގަދަކީރިތިވަންތަ . ގާލިހާ . ގާލިހުވުން . ސިރީފުރަމިންރާނައަބާރުނަ . ޔަގީން . ޝައްކު . ޝައްކުކުރުން . ޢަޤީދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ