...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށަވަރު
ނ.
(1) ޔަޤީން.
(2) ގައިމު.
(3) ވަޑާންކުރާ މީހުން އެއްޗެހީގައި ފާހަގަލާން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
(4) ފުރާޅުގެ ކެހަތައް ފަދަ ތަންތާނގެ ދޭތެރެ އެއްވަރު ކުރާން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތުން ތެދުކުރުން . ހީ . ހީކުރުން . ހީވުން . ހުވާ . ރަށްމެދުކުދިން . ބަފާ ނުކަށަވަރުވުން . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮފަކަށަވަރަނިވުން . ކަށަވަރުއެޅުން . ކަށަވި . ކަށަވެތި . ކަޅިހި . ކަޓެވަރެ . އަހަދުކުރުން . އަހަދުވުން . އަތާއަތާޖެހުން . އިތުމާދު . ވަގުދަރި . މަރުގައިމިއްޔާގައިމު . ފާޅުވެގެންވާ . ގައިމު . ގައިމުކުރުން . ގައިމުކޮށްލުން . ގައިމުވުން . ސިރީފުރަމިންރާނައަބާރުނަ . ޔަގީން . ޝައްކު . ޝައްކުކުރުން . ޢަޤީދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ