...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށި
ނ.
ވީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަނދުވަރީމައު . ހަނޑަސް . ހަނަމި . ހަނުކަކުނި . ހަންފީރު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކާނށި . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަކުރުބޮލި . ހައްވާމަހަ . ހަމުތެރަސް . ހަތޭލި . ހިނބޫ . ހިނބެ . ހިނދިވަޅު . ހިންދަމައިލުން . ހިރުކެނޑި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކިރޯ . ހިކިކަށި . ހިތިބޯ . ހިތެކަންޓާ . ހިތްހަރު . ހިލަ . ހިލަވާލި . ހިޔަމަ . ހިޔަމަރިނދަލި . ހީރަސްޖެހުން . ހީރިކަން . ހީލި . ހީލިކަށިގަނޑު . ހުރައްދެކޭވައް . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުޅުވައި އިނގިލި . ހުއިފަތުހިކާ . ހުއިތޮށި . ހުއްކަންޓާ . ހުއްބޮއި . ހުއްކައްޓާ . ހުދެންމަސްދަރި . ހޭރޭމިޔަރު . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮން ބޮއް . ހޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ