...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކުޅުން
މ.
ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ފުރަތަމަ ރޮނގެއް އަޅައި ރޮނގުމަތީ އެއްބަޔަލި އެތުރިލާނީއެވެ.
ދެން އަނެއްބައި މީހުން މަސައްކަތްކުރާނީ ރޮނގުމަތީ ތިބި މީހުންގެ ގައިގައިނުޖެހި ރޮނގު ހުރަސްކުރެވޭތޯއެވެ.
ރޮނގުމަތީ ތިބިމީހުން ބަލާނީ ރޮނގުހުރަސްކޮށް ދިޔަނުދީ އެމީހަކު ހިފެހެއްޓޯ ތޯއެވެ.
މިގޮތަށް ފަހަރަކު ބަޔަކު ކުޅޭނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮނގުކުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ