...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިމަތިއެޅުން
މ.
ބައެއް ކަހަލަ ކުޅިވަރު ކުޅޭއިރު ކަށިމައްޗަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަށިމަތީގައި ބަންނަ ދާފަރާ ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ