...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށް
ނ.
(1) މަރުވެފައި އޮތް މީހާ.
(2) މުޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަނދު . ހަނދުކޭތަ . ހަނދޭގިރި . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނި . ހަނު . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންމޯ . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޖެހުން . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރާންފަދަ . ހަރު . ހަރުބަސް . ހަރުކަށިވުން . ހަރުޖި . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހަކަތަ . ހަކުބައިން . ހައިޑުރިޖަން . ހައެއްކަ . ހަވަނަ . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަމަހިލާ . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަދިޔާބަޑި . ހަދިޔާދިނުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތަރުވަނަ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރެސް . ހަތައިވަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ