...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށްޑެވިމުޅަދެވި
(1) ބައްޔެއްގެ ނަން.
މިބަލީގައިވާ ގޮތެއްކަމަށް ބުނަނީ ބަނޑުބޮޑުވެ މީހާ ފޮއްސިވުމެވެ.
މިއީ ޚިޔާލީ ދެ ދެވިކަމަށް ބުނާ ކަށްޑެތްވާއި މުޅަދެވީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
(2) ޚިޔާލީ ދެ ދެވި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ