...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބައިދިކިލެގެ
.
ކަބައިދިކިލެގެ ކަމަށް ކޮލިލައްވާފައިވާ އަންހެނާ.
މިއީ، ރާއްޖޭގެ އިހުގެ އާދަކާދައިގެ ކަންކަމުގައްޔާއި ރަސްކަމުގެ ޢިއްޒަތުގެ ކަންތަކުގައި ލަފާހޯއްދަވައި އަދި ޢިއްޒަތުގެ ބައެއް ކަންކަމުގައި، ބޭނުން ހިއްޕަވާ އަންހެން ތިންކިލެގެއިން ތެރެއިން އެއް ކިލެގެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ