...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދިކަމަނާމަސް ތެލުލުން
މަނާމަސްތެލުލުން" މ.
(މިސާލުބަހެއް) ތިމާކުރާން އުޅޭ މަސައްކަތުގެ ގިނަބައި ތިމާއިންތާ އިނދެގެން އެހެން މީހުންލައްވައި ކުރުވައިފައި މިކުރިކަމެއް ރަނގަޅުވެއްޖެއްޔާ ތިމާ ކުރިކަމެއް ކަމުގައި ހަދައި، ނުބައި ވެއްޖިއްޔާ އެހެންމީހުން މަތީއެޅުވީމާ ދީ އުޅޭ މިސާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ