...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދުވަލުދޫނި
ނ.
ބައިބަޔަށް އުދުހޭ ކިރުދޫނި ފާޑުގެ ދޫންޏެއް.
މިއީ ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި އުޅޭ ދޫންޏެކެވެ.
ބިސްއަޅަނީ ކަނދުގަހުގަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ