...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި
ނ.
މާދޫނީގެ ވައްތަރެއް.
މީގެފައި ހުންނާނީ ރަތްކޮށެވެ.
ބޮލާ ކައިރި ހިސާބުން، ތުންގަނޑު ހުންނާނީ ނޫކޮށެވެ.
މީގެ ބުރިކަށިމަތި ހުންނާނީ ކިރުޅިކޮށެވެ.
އެހެންތަންތަން ހުންނާނީ ހުދުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ