...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނާއަތް
ނ.
އިރުމައްޗަށް އެނބުރިހުރި މީހާގެ ދެކުނަށް އޮންނައަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ކަނާތް . ކުރުނީސް . ކުޑައަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ