...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނި
ފަރާތުގެ ދެގަނޑެތި.
(11) ގޭގެ މަތިވަޑާންގަނޑުގައި ގޮތްގޮތަށް ވިއްދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(21) ހަތަރެސްކަން ރިޔަލުގެ ތިރީކޮޅުގެ ދެކަން.
(31) މާމުޔާއި، ހަކުރު ފަދަ ތަކެތި ހިސާބަކަށް ވާނުބައި.
(41) ދިއްލައިފައި ހުންނަ ބައެއް އެއްޗެއްހީގެ ހުޅުގަނޑުވާ ކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިނގިލިހައް . ހައިނގިލިބޮލި . ހައްވާގެއަމާ . ހަމައެކަނި . ހަދޮޅުގޮނޑި . ހިލޭހުރުން . ހުޅެކަޓާނޑާ . ހުވަފަތްކަން . ހުސް . ނަލައަތަވާ . ނަގުލަންދާށިރާކަނި . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ރަންކަނި . ރަންކަނިބުރުން . ރާކަނަވަސް . ރާކަނިގަނޑު . ރިތްދަނޑި . ރުއްޖެހިތަށި . ރުވާކެނޑުން . ބަނޑުކަނި . ބަބުރުކަނި . ބަދިހަރު . ބަދިކަނިގަނޑު . ބަތްކާތަށި . ބިބުނި . ބިކަވުން . ބިކަތެޅުން . ބިމުނި . ބޫނި . ބެރުކަނިގަނޑު . ބޯތަށިމަލާފަތް . ކަށަ . ކަނިހުރަސްކުރުން . ކަނިބުރުން . ކަނިބުޅި . ކަނިބޭލުން . ކަނިކުރަދި . ކަނިކުރެދި . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަނިކެނޑުން . ކަނިކެރެދި . ކަނިއެޅުން . ކަނިވާގަނޑު . ކަނިފަށްބުޅި . ކަނިގަނޑުޖެހުން . ކަނެއިއްލާ . ކަންބަރާ . ކަންއިލި . ކަންފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ