...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން
"ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން" (މިސާލުބަހެއް) ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް އަނެކަކަށް އެއްޗެއް ތެދުކޮށްދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ