...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަން
ޭސްފަދަ ތަކެތި ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކަނަކަށް ލެވޭގޮތަށް އެތެރޭގައި ހަރުކުރާން ޕުލާސްޓިކު ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެތިކޮޅު.
(9) ކަމެއް، ހިނގި، ހިނގާ، ހިނގާނެ ނުވަތަ ހިނގައިފާނެކަމެއް ބަޔާން ކޮށްދޭ ކޮންމެ ބަހެއް.
(01) ކެއުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިބުރަކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަނދު . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުވެނިފާންކަން . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނގުން . ހަނޑަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަދޭސްވަރަ . ހަނި . ހަނިކަން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަން . ހަންހާރަވެތިކަން . ހަންނެގުން . ހަންމާލާ . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިކެޔޮ . ހަންޑިފިއްލުން . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންކަން . ހަރާންކަންތައް . ހަރާމުޖާދާ . ހަރުބޭސް . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކަން . ހަރުކުރުން . ހަރުވުން . ހަރުމުދާ . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ