...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންހިފުން
މ.
އޮށްވަޅު ގޮނޑީގައި ކަންހިފާ ކުޅޭއިރު ކަނުގައި ހުންނަ ވަޅުގައި ތިންފުއް އޮއްވާ ކުޅޭމީހާގެ އަތް އެވަޅަށް ހުސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ