...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންހުދުކުރުން
ަހައި ފިއްތައި ގަށައިފައި ކަން ތަކުގައި ހާކައި އެއްވަރުކުރަނީ އެވެ.
މިފުށް ހާކާނީ، ހަރުލަކުޑީގެ އޮމާން ދަނޑި ކޮޅަކުންނެވެ.
ފަހަކަށް އައިސް މިގޮތަށްކަން ހުދު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ހުދުކުރަނީ ކަރުދާސް ތަތްކޮށް ގެންނެވެ.
ކަންހުދު ރުމާ ލަކީ ފަސްރޮނގު ރުމާލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ