...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންނެޔޮ
ނ.
ބޯއަޅަން ނުވަތަ ތަންމަތީގައި ބަހައްޓަން ގެންގުޅޭ ފޯލިކޮށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިގިނައިން ހުންނަނީ، ފޮތިންފަހައި އެތެރެޔަށް ކަފަ ނުވަތަ އެހެން ކޮންމެވެސް އެއްެޗެއް ލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑު އުނދޯލި . ބޯދޮށުން ކަންނެޔޮދެމުން . ކަންނި . ކަންނެލިބަލި . ކެޑެބޯ . މި . މޮހަޅަ ކަންނެޔޮ . މޮހޮޅަކަންނެޔޮ . ދިމާއުނދޯލި . ގޮށްބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ