...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންބަރާ
ނ.
އޮޑިއަޅާވައު، ކަނިކުރެދީގެމަތީގައި އަތްއަތަށްނުޖެހި އޮންނަ ގޮތަށް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފެންފިލާގެދަށުން ދިރުނބާކޮޅުން ނެރެފައި އޮންނަ ވާގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންބަރާވާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ