...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންބޮޑުކުރުން
މ.
މީހަކަށް ބޮނޑިއެއް ނުވަތަ ދެރައެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމެއްގެ ވާހަކަ ހަޤީޤަތަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްގެން ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަމަކަށްހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ