...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންބޮޑުވުން
މ.
(1) ކަމަކާ މެދު ފިކުރު ބޮޑުވުން.
(2) ކަމަކާމެދު ހަދާނެ ނުހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގުން.
(3) ތަނުގައި ފިތުނައެއް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްތެޅުން . ނޭވާހިފެހެއްޓުން . ބަރަކާތްތެރިވުން . ޅައިގާޖެހުން . ފިކުރުބޮޑުވުން . ދިވާނާވުން . ދެލޯމުދުނަށް އެރުން . ސީރިޔަސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ