...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންވެ ނަން ނުވިޔަސް ކަންނުވެ ނަންނުވާށެވެ
"ކަންވެ ނަން ނުވިއަސް ކަންނުވެ ނަންނުވާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) ރަނގަޅު ކަމެއްކޮށްގެން އެކަމުގެ ރީތިނަން ނުލިބުނަސް، ކަމެއްނުކޮށް އެކަން ކުރުމުން ލިބެންވާ ރީތިނަން ލިބިނުގަންނާށޭ ބުނަން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ