...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންމިން
ނ.
ވަޑިފަތިގަނޑަށް ހުންނަ ކޮންމެ ކަނެއްގައިވާ 54 ދަރަޖައިގެ މިންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ