...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންފަތި
ނ.
(1) ރާވެރީން އެތް މަންނާން ގެންގުޅޭ ވަޅި.
(2) އެއްޗެއް ކޭއްތިގެން ނުވަތަ ގޭނިގެން އުނިވާ އުނިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހުދުހެލަ ކަންފަތް . ރުއްމެންނުން . މާގައިވުން . ގޭނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ