...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަންޓީނު
ާ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ހުރިނަމަ އެ އުޅަނދަކުން މީހުން އަރާ ފޭބިޔަނުދީއެހެން އުޅަނދު ފަހަރާ ދުރުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ކުރާ ބަންދު.
(3) ނުރައްކާތެރި ރޯގާއެއް އުޅޭ ރަށްރަށަށް މީހުންއަރާ ފޭބިޔަނުދީ ވަކިމުއްދަތެއް ވަންދެން އެރަށްރަށް ކުރާ ބަންދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަންޓީނުފިލުން . ކަރަންޓީނުދިދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ