...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަކުޝަން
ނ.
ނިޔަމީންގެ އިސްޠިލާހުގައި، ކަރުނާމާޓަރާއި ޖީ.އެމް.ޓީ.ޔ.
މިދޭތީގައި ހުންނަ، ވަގުތުގެ ތަފާތު ރަނގަޅު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ