...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަމަތިއައުން
މ.
(1) ކަރަކަރާގައި އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަވީރަށް އާދަވެގެން ވިއްސާރަ އައުން.
(2) ކަރަގޮނޑުވަމުން އަންނައިރު ކަރަ މަތިން ބައެއް ދުވަހަށް ވިއްސާރަ އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ