...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރު
ައި ބޮލުން ވައްޓައިލާން ކަނޑާތަނުން ނަގާފޮތިކޮޅު.
(9) ނައިބޮލީގެ އެތެރޭގައި ފަށްފަށަށް ހުންނަ ހަރުތަންތަން.
(01) މަސް ބައްދަން ފަޅުތެރޭގައި ހަދާ ގޮނީގެ އަނގަމަތީގެ ހިމަތަން.
(11) ކާށިހުންޏާއި ތެޔޮ އަޅައިގެން ހަދާ ކާއެއްޗެއްސާއި ތެލަށް އަންނަ ނުބައިކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަންގަނޑު . ހަންޑިކަރުނަ . ހަވަރު . ހަވާދުކުރުން . ހަވާދުގޮށި . ހަފޮޅު . ހަދު . ހަތްމުދި . ހަތްދުން . ހާރު . ހިނބޫ . ހިނގުރަންނައޮޅި . ހިންދިރުވުން . ހިންތާ . ހިންތާހެދުން . ހިރުއެޅުން . ހިކަނދިވަކަރު . ހިކިކެއްސުން . ހިމަބޯދު . ހިތިކަރުނަ . ހިލަކަރުދާސް . ހިލަފުށް . ހިލަފޮތި . ހިޔަޅު . ހީހުން . ހީބިހި . ހީބިހިނެގުން . ހީފުއްޕުން . ހީލަތް . ހީލަތްތެރިކަން . ހީލަތްތެރިވުން . ހީލިކަށިގަނޑު . ހީލިކޮއްޓުން . ހީސި . ހުނބުޅު . ހުނގުމަސް . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުރަސް . ހުރަސްއެޅުން . ހުރު . ހުޅަސް . ހުޅަސްވަކަރު . ހުއިފަތުހިކާ . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުއްކަރަބެއްދުން . ހުއްޖަތް . ހުއްޖަތްހެދުން . ހުވަނދުބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ