...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުކޮންނަރަހަ
ނ.
ދުންބޯއިރު، ލާރަހައެއް.
އެއީ ދުންފަތް މޮޑެވޭ ގޮތަކުން ރަހަތައް ހެޔޮވަރު ނުކުރެވުނީމާ ލާ ރަހައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ