...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުދަންޖެހުން
މ.
މަޖާޒު:
ތިމާގެ އަބުރަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލިބޭ ހިސާބަށް ކަމަކާހެދި އުޅުމަށް ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުދަންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ