...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުދާސް
ނ.
(1) ގަސްގަހާއި ފައިބަރު ހުންނަ އެހެން ތަކެތިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތުނިގަނޑު.
މިބޭނުން ކުރަނީ ލިޔާށާއި ކުރަހާށާއި ޗާޕުކުރާށެވެ.
(2) ސެމިނާ ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މައިގަނޑު ނަމެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަވާދުގޮށި . ހިލަފޮތި . ހޮޅިކަރުދާސް . ނަންކޮޅު . ނައިބުފަތް . ނޫސްކަރުދާސް . ރާރާ . ރާރާގުޑި . ރިޕޯޓު . ރޫ . ރޫއެރުން . ރޯލު . ބަރު . ބިލެތްގޮށި . ބޯކަރުދާސް . ބޯޓު ކަރުދާސް . ކަށުފަތް . ކަންހުދުކުރުން . ކަންފަތްގޮށި . ކަރުދާސްކަފާދަތި . ކަތުރުފަނި . ކުއްރަސް . ކޮޅުދާލި . ކޮޕީކަރުދާސް . އަތްދުތްލީކަރުދާސް . އިރުވައިސައިތާނު . އިސްތަންބޯލުކަރުދާސް . އިސްތިންޖާކަރުދާސް . އިސްޓޭމްޕް . ވަށިގަނޑު . ވަރަނގު . ވައިހޮޅި . ވީދައިލުން . ވީދުން . ވޯޓުފޮށި . ވޯޓުލުން . ވޯޓް . މައިފަތް . ފަރަންޖީކަރުދާސް . ފަޓާސް . ފިޔާދާކެފުން . ފުށްވުން . ފުރޭފަތެ . ފުއްލާ . ފުލުސްކޭޕްކަރުދާސް . ފެހުރުގުންޑާ . ފެންމަރުކާ . ފޭރާންކާފަނި . ފޮޓޯކަރުދާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ