...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުދެމުން
މ.
(1) މާބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެއްޗަކާ ދިމާއަށް ހަރުކޮށް ހިނގައިފައި ނުވަތަ އުދުހިފައި ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެއްޗެއް ނުލިބިގެން އެ އެއްޗެއް ފެންނަ ހިސާބުގައި ބަލަ ބަލައިފައި އެނބުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ