...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅި
ަޅުކޮށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
(3) ކަޅިމަސް.
(4) ތަވީދުފަދަ ތަކެތީގައި ދިޔާ އެއްޗެތި އުނގުޅާ އުނގުޅުން.
(5) މާލެއަތޮޅު ކަނޑުއޮތް ގިރިއާއި، ކަނިފިނޮޅާއި ދޭތެރޭ.
(މިއީ (ކުޑަކަޅިއެވެ.) (6) މާލެއަތޮޅު ފުރަންނަ ފުއްޓާއި ފަރުކޮޅު ފުއްޓާއި ދޭތެރޭ.
(މިއީ ބޮޑު (ކަޅިއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތަރުކަޅިބައްދަލުވުން . ހުރަވި . ހުދުކަޅި . ނަޒަރުހިންގުން . ރޯނާކުރަ . ބޮނބިކަޅިހި . ކަޅި . ކަޅިހިއަބު . ކަޅިހުރަސްވުން . ކަޅިހުއްޓުން . ކަޅިކުރުން . ކަޅިއެރުން . ކަޅިއެޅުން . ކަޅިވިދުން . ކަޅުމަސް . ކަޅެމަސްދޫނި . ކައްޅި . ކާނޓުމަހަ . ކުފި . އަންނާރު . އަވަރު . އަވަރުވުން . ވައްކަޅި . ވައްކަޅިންބެލުން . ވަގޯތި . މަސްވަދަ . މާފުސް . މިސާލުބަސް . ފުށްބުރުފަންވަތް . ފުސްފޭބުން . ދެކަޅިއެރުން . ތޫނުފިލި . ތޫނުފިލިކަން . ލޮއްލުން . ލޮލުންމަސްކެހުން . ލޮލުންފުސްކެހުން . ގޮބޮޅި . ގޮބޮޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ