...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުރުމާ
ނ.
ފަށުއިން ކޮޅުމައްޗާއި އަތްދުތް ލައިފައި ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑުތުނި ރުމާލެއް.
އިހުގައި މިރުމާ އާދަވެގެން ގިނައިން ގެންގުޅުނީ ކުޑަކުދިންގެ ގައިގައި ލެއްވުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮގަރުފޮދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ