...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް
ރަށް ތޫނު ހަރުކައްޓެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ތިރީތުން، މަތީ ތުނބަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ.
މަހުގެ ހުޅުނބުތަކުގެ މެދު ހުންނަނީ މަޑުރަތްކުލައެއްގައެވެ.
ބުރަކަށިމަތީގެ ކޮތަރިބައިގެ ހަރުކަށިތަކުގެ މަތީ ބަޔާއި ތިރީބައި ފިޔަވައި މުޅި ކޮތަރިބައި ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ