...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން
"ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން" (މިސާލުބަހެއް) އެތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ނުކުޅަދާނަ ވަރަށް މީހުން އަރައި ތިބުމުން ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ