...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުވެންބޮޑުމަސް
ނ.
ބޮޑުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިމަސް ހުންނަ އައިނުން ބާނާ މަހުގައި ދަވަލާގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިމަސް ތިލަވަމުން އައި އައިހެން މަހުގައި ލައްތަކެއް ހުންނާތީ ފެންނާނެއެވެ.
މަސް ތިލަވި ވަރަކަށް މިލައްތައް ބޮޑެތި ވާނެއެވެ.
މިލައްތައް ބައިރުފިޔާއެއް ވަރަށް ބޮޑުވާއިރު މަސް އަޑިން ފެންނާނެއެވެ.
ދެންއެވީ އަވަހަށް އައިނާ ދުރަށްދާށެވެ.
ނޫނިއްޔާ އޮޑިއަށް ނުރައްކާވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ