...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅެދެޔާޖެހުން
މ.
(ގ) (1) އެނދަމައިގެން ކަނޑަށް ނުކުތުން.
(2) ފަޅުން ނުކުމެ އަޑި ނޭގޭ ހިސާބަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ