...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަކާ
ނ.
(1) އަރިހުބޭކަލުންގެ ސަރުދާރުން.
(2) ކަކާ ބޭކަލުންގެ ކޮއްތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިބޭވުން . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ރަންގުލީރަޙުމަތް . ރުޅިބޭލުން . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބައްދަލު . ބައްދަލުކުރުން . ބައްދަލުވުން . ބޯވަޅު . ބޯގަތައިލުން . ކަށިކެޔޮ . ކަކާ . ކުރުއަތުލިޔުން . ކުދި . ކޮއްކޮކާކޯ . އަރައިރުން . އަރައިރުންވުން . އެޅުން . އެއްޗެހިގޮވުން . ވަށްޓެއްގައި ކަނޑޫޖަހާފައި ހުރިހެން . ވަޅުކާފަ . ވަފާތު އަރުވައިލުން . ވަދެފުރޮޅިދިއުން . މިލުން . މޮޔަވުން . މޯސްކޯޑު . ފައިހަމަކުރުން . ފައްޓަރުބައި . ފަޗިސް . ފިތިބާރުވުން . ފުންމައިގަތުން . ފެހުރިހި . ދައްލާލުފޮށި . ދާވައިލުން . ދެރުބަކެޑެވާހަކަ . ދޭއް . ދޭވުން . ދޮންމަޑިމިޔަރޮ . ދޮޅު . ތިންފަށްވުން . ތުންމަޅިއެޅުން . ލަކިބުރުއްސުން . ލާދީގޮވުން . ގާބޯ . ގުޅަކޮށްފައި ޖެހުން . ގެތިލުން . ސަފު . ޖަޒީރާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ