...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިރު
ައި ކައްކައި އޭގެ ދިޔަފެލައި އެގޮފިތައް ނުވަތަ ފަތްތައް ހިއްކައިގެންވެސް މިހަަދައެވެ.
މީގެ ތިންވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ހުދުކައިރާއި ކަޅުކައިރެވެ.
ޢާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ މިބާވަތެވެ.
މިއީ ހިރުގަނޑު ވަރުގަދަ ކޮއްދޭ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހިކި ފިނި އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުކައިރު . ހެދިކައިރު . ކައިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ